ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0002 , Broniszowice obejmującej niezabudowaną działkę nr 37/5, klasoużytek: grunty orne R II, przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 37/5 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.

Informacja ogłoszona dnia 2017-09-27 08:02:51 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr 142/2017 z dnia 19 września 2017 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów.
Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2147/ , §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014r. poz. 1490) oraz §3 uchwały Nr III/27/2002 rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op.z 2003 r. Nr 2, poz. 59 ) ze zm.,
Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0002 , Broniszowice obejmującej niezabudowaną działkę nr 37/5, klasoużytek: grunty orne R II, przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 37/5 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie.
I. Oznaczenie:
1. działka oznaczona geodezyjnie nr 37/5 , a.m. 2, obszaru 0,2500 ha, poł. w miejscowości Broniszowice gm. Otmuchów . Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Nr OP1N/00047002/9 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów.
2. Opis: Nieruchomość obejmuje niezbudowana działkę nr 37/5 posiadającą dostęp i dojazd do drogi asfaltowej . Działka nr 37/5 jest niezabudowana, użytkowana rolniczo, zlokalizowana w otoczeniu terenów niezabudowanych użytkowanych rolniczo oraz zabudowanych o funkcji mieszkalnej. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony, bez widocznych zastoin wody, posiada kształt nieregularny, korzystny dla zagospodarowania, przez teren działki przebiega linia energetyczna na słupach żelbetowych. Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego .
3.Przeznaczenie: działka nr 37/5 obręb geodezyjny Broniszowice, stanowi teren użytkowany rolniczo, przeznaczony do użytku rolnego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Przez teren działki przebiega linia energetyczna na słupach żelbetowych.
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. użytkowanie zgodna z ustaleniami zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.
b. przekazanie działki w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
c. okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywców, który nie będą występować z żadnymi roszczeniami wobec sprzedawcy z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
d. koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty umowy notarialnej związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
 
 6.Cena wywoławcza wynosi netto 14 000,00 zł (czternaście tysięcy) złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny zostanie doliczony koszt wznowienia granic.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 12.
8.Termin przeprowadzania przetargu - 31 października 2017 r o godz. 9 00
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 1 400, 00 (jeden tysiąc czterysta) złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 25 października 2017 roku wpłacą wadium w wysokości 1 400,00 słownie (jeden tysiąc czterysta) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1 % ceny wywoławczej w przetargu.
11.Wpłacone wadium podlega:
a. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b. zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c. zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d. utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego
 
II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz Gminy Otmuchów.
1. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto Gminy Otmuchów, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
2. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie.
3. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w sołectwie Broniszowice, zamieszczone w BIP-ie www.bip.otmuchow.pl, informacja o ogłoszonym przetargu została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu i w prasie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego.
Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowej nr 6, pokój nr 4 jak również telefonicznie pod nr 77 431 50 16 wew 34.
 
Sporządził; S.Lato
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-27 08:02:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-27 08:02:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-09-27 08:02:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1303 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony