ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie ul Warszawska. Oznaczenie: nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w drodze niniejszego przetargu obejmuje działki nr 577/3, 576/3, 576/6 , arkusz mapy-8, łącznego obszaru 0,8389 ha, poł. w mieście Otmuchów przy ul. Warszawskiej. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga wieczysta OP1N/00052431/3, oraz OP1N/00023465/8 w stanie wolnym od obciążeń.

Informacja ogłoszona dnia 2017-04-12 19:21:45 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zał. Nr  12   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr  41/2017 z dnia  07 kwietnia  2017 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
 
    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z  2016 r . poz.2147/ oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490),
 
 Burmistrz Otmuchowa  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  Otmuchowie ul Warszawska.  
 
I. Oznaczenie: nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w drodze niniejszego przetargu obejmuje  działki nr  577/3, 576/3, 576/6 , arkusz mapy-8,  łącznego obszaru 0,8389 ha, poł. w mieście Otmuchów przy ul. Warszawskiej. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga wieczysta OP1N/00052431/3, oraz OP1N/00023465/8 w stanie wolnym od obciążeń.
2. Opis: nieruchomość obejmuje niezabudowane działki nr 577/3, 576/3, 576/6  poł. w Otmuchowie tworzące zwarty kompleks gruntów o łącznej powierzchni 0,8389 ha, porośnięty zielenią niską , kompleks ma kształt nieregularny korzystny dla zagospodarowania. Utrudnienia w zagospodarowaniu działki nr 577/3 powoduje przebieg linii energetycznej nasłupowej oraz posadowienie słupów żelbetowych linii energetycznej wraz ze strefami ochronnymi.   Działka posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga asfaltowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa. Położona jest w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych o funkcji mieszkalnej i usługowej oraz terenów zadrzewionych. Od strony południowej w sąsiedztwie nieruchomości znajduje się rzeka sarnowicki oraz wał jeziora otmuchowskiego.
3.Przeznaczenie: nieruchomość obejmuje niezabudowane działki nr 577/3, 576/3, 576/6  poł. w Otmuchowie przy ulicy Warszawskiej tworząca zwarty kompleks gruntów o łącznej powierzchni 0,8389 ha przeznaczona jest pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami.  
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Otmuchów w rejonie ulicy Warszawskiej zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/69/2007 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21.09.2007 ( Dz. Urz. Woj. Op. Nr 79, poz. 2391)
  • Działka nr 576/3 przeznaczona jest częściowo pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów a częściowo pod drogę dojazdową,
  • Działka  nr 576/6 przeznaczona pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
  • Działka  nr 577/3 przeznaczona jest częściowo pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów a częściowo pod drogę dojazdową,
4.Obciążenia nieruchomości:
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. zabudowa zgodnie z ustaleniami miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego miasta Otmuchów w rejonie ulicy Warszawskiej zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/69/2007 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 21.09.2007 ( Dz. Urz. Woj. Op. Nr 79, poz. 2391) ,
b. przekazanie działki nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego,
c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych z nabyciem,
d. okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
6.Cena wywoławcza wynosi netto   165 000,00 zł słownie ( sto sześćdziesiąt pięć  tysięcy ) złotych i składa się z wartości gruntu i rozpoczętej budowy budynku oraz zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu  Urząd Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.
8.Termin przeprowadzania przetargu -   11 maja  2017 roku  o godz. 9 00
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 16 500,00 zł, słownie (szesnaście tysięcy pięćset).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wniesienie wadium. W  przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 05 maja  2017 r.   wpłacą  w a d i u m  w wysokości  16 500,00 zł  (szesnaście tysięcy  pięćset ) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007.Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
 11.Wpłacone wadium podlega:
a. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 
II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
  1. w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w terminie 21 dni od daty skutecznego przetargu, o czy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
  3. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
III. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów  nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M. Pośpiech
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M. Pośpiech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-12 19:21:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-12 19:21:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-12 19:22:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony