ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - przetargi 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 308/21 obszaru 0,2810 ha wraz z zabudowaniami oraz prawo użytkowania wieczystego udziału 8458/10000 w działce nr 308/6 wraz z prawem współwłasności budynku nr 5 obejmującego trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 603 m 2 położonych w Otmuchowie przy ulicy Sienkiewicza.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-04-12 19:10:59 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Zał. Nr  15  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr  41/2017 z dnia  07 kwietnia 2017 roku.
 
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
 
 Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U  z 2016 r . poz.2147/ oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490),
 
Burmistrz Otmuchowa  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 308/21 obszaru 0,2810 ha wraz z zabudowaniami oraz prawo użytkowania wieczystego udziału 8458/10000 w działce nr 308/6 wraz z prawem  współwłasności budynku nr 5 obejmującego trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 603  m 2 położonych w  Otmuchowie przy ulicy Sienkiewicza .   
 
I. Oznaczenie: nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w drodze niniejszego przetargu obejmuje prawo własności działki nr 308/21 oraz użytkowanie wieczyste  8458/10 000 udziału w działce nr  308/6 arkusz mapy-5,  łącznego obszaru 0,2810 ha, poł. w mieście Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga wieczysta OP1N/00030757/4 i nr OP1N/00060138/8 w stanie wolnym od obciążeń.
2. Opis: nieruchomość obejmuje zabudowaną budynkiem magazynowym o pow. uż. 30,75 m 2 oraz dobudówkę do budynku magazynowego o pow. uż. 4,82 m 2 , działkę nr 308/21 oraz 8458/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 308/6 wraz z takim samym udziałem w prawie własności budynku nr 5 obejmującego  trzy ( 3) lokale użytkowe o łącznej powierzchni  603 m 2 poł. w Otmuchowie przy ulicy Sienkiewicza, tworzące zwarty kompleks gruntów, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu . Nieruchomość  posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa. Położona jest w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych o funkcji mieszkalnej i usługowej. Prawo przechodu i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki 308/6 i 308/21 z drogą publiczną nr 372 zostało ustalone przez działki nr 308/2 i 308/19.
3.Przeznaczenie: nieruchomość obejmuje zabudowane działki nr308/6 i 308/21, arkusz mapy-5,  poł. w Otmuchowie przy ulicy Sienkiewicza  przeznaczone  są pod zabudowę mieszkalna lub usługową.
4.Obciążenia nieruchomości:
Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. zabudowa zgodnie z ustaleniami studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. ,
 b. przekazanie działki nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego,
c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych z nabyciem,
d. okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
6.Cena wywoławcza wynosi netto    325 000,00 zł słownie (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy ) złotych i składa się z wartości gruntu i budynków  oraz zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu  Urząd Miejski  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.
 
8.Termin przeprowadzania przetargu -   11  maja  2017 roku  o godz. 10 30
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 32 500,00 zł, słownie (trzydzieści dwa tysiące pięćset).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wniesienie wadium. W  przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 05 maja  2017 r.   wpłacą  w a d i u m  w wysokości  32 500,00 zł  (trzydzieści dwa tysiące pięćset) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007.Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
 11.Wpłacone wadium podlega:
a. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
 
II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
  1. w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w terminie 21 dni od daty skutecznego przetargu, o czy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
  3. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.
III. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów  nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Użytkownik wieczysty - nabywca udziału w działce nr 308/6 zobowiązany jest do uiszczania do dnia 13 marca 2099 roku opłaty rocznej w wysokości od 1 do 3 % ceny uzyskanej w przetargu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23% w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.
« powrót do poprzedniej strony