ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Sprzedaż - wykazy 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

W Y K A Z NR 55 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 478 obszaru 0,0599 ha stanowiąca użytek jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, położona w Otmuchowie przy ulicy Konopnickiej. Działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi od ulicy Konopnickiej.

Informacja ogłoszona dnia 2017-05-23 17:50:05 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr  2 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
nr   69 /2017  z dnia  18 maja  2017 r.
 
W Y K A Z   NR    55 / 2017
nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.
 
                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz.2147) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),  
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .
 
Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 
 
I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów przy ul. Konopnickiej, działka niezabudowana nr  478  obszaru 0,0599 ha, arkusz mapy 7, zlokalizowana jest w obszarze terenów o charakterze mieszklanym.
II. Przedmiotem sprzedaży jest  nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę  nr 478 obszaru 0,0599 ha stanowiąca użytek jako tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,  położona w Otmuchowie przy ulicy Konopnickiej.  Działka posiada kształt nieregularny, korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi od ulicy Konopnickiej.
Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta
Kw nr OP1N/ 00041226/3 z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów.
1.Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
2.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. zabudowa zgodna ze studium,
b. zabudowa działki w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,
d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,
e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.
Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       
                                           
 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzonym uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie w Otmuchowie Nr  VIII/38/89  z dnia 7 listopada 1989r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc, działka nr : 478 – obręb geodezyjny Otmuchów   stanowi teren, na który brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 478 obręb Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej i spełnia warunki działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową lub usług nieuciążliwych.
 
IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  478 wynosi netto 70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy) złotych i zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Do ceny nabycia ustalonej w drodze przetargu nieograniczonego zostanie doliczony podatek vat. w wysokości 23% .
 
 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. 2147).
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
S. Lato
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
S. Lato
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-23 17:50:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-23 17:50:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-23 17:50:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony