ˆ

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tyś. euro 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro. Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów.” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja ogłoszona dnia 2017-08-11 13:53:21 przez Artur Banasiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Otmuchów, 09.08.2017r.
Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro
 
Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów.” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Otmuchów
ul. Zamkowa 6
48-385 Otmuchów
 
II. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
 
Zakres rzeczowy nadzoru dotyczy:
 
Nadzór nad budową 44 sztuk kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym o wydajności do 5m3/dobę.
 
Szczegółowy zakres robót w ramach inwestycji zawiera projekt budowlany będący załącznikiem do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności:
 1. sprawowanie nadzoru technicznego zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót,
 2. reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
 3. nadzór inspektorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie
  z przepisami ustawy Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami,
 4. koordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawcę Inwestycji,
 5. wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego,
 6. opiniowanie sporządzonych przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności
  i harmonogramu robót,
 7. w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców Inwestycji lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień
 8. nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji,
 9. prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji oraz kontrola realizacji ustaleń z tych narad,
 10.  dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów przewidzianych
  w umowie z Wykonawcą.
 11.  egzekwowania od Wykonawcy Inwestycji i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z załącznikami certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej.
 12.  Współdziałanie z Instytucją dofinansowującą ww. zadanie.
 13.  Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem,
 14.  Udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót.
 15.  Potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy.
 16.  Uczestniczenie w komisyjnym odbiorze końcowym zadania oraz w komisjach przeglądów gwarancyjnych.
 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, których treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 
1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,
 
2. Posiada sytuacje ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia,
 
Zamawiający dokona oceny warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą (załącznik nr 2 ).
 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełnią warunku udziału
w postępowaniu.
 
IV. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji w danym kryterium oceny ofert.
 
L.p.
Kryterium
Udział w procentach (waga)
1
Cena (C)
60%
2
Doświadczenie Wykonawcy
40%
 
RAZEM
100 %
 
 
 1. Kryterium cena
Maksymalna liczba punktów do uzyskania  - 60 pkt
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci  • Max  (C)
gdzie:
Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;
Ci
cena oferty "i";
Max (C)
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
 
 
 
 1. Kryterium doświadczenie Wykonawcy:
Liczba przedłożonych przez Wykonawcę referencji uzyskanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie potwierdzających sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania  – 40 pkt. 
Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
a) Wykonawca nie przedstawił referencji – 0 pkt.
b) Wykonawca, który przedstawił jedną referencję– 10 pkt
c) Wykonawca, który przedstawił dwie referencje – 20 pkt
d) Wykonawca, który przedstawił trzy referencje– 30 pkt
e) Wykonawca, który przedstawił cztery i więcej referencji– 40 pkt
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów
w ostatecznej ocenie punktowej.
 
V. Termin sprawowania nadzoru
 • Termin rozpoczęcia- z chwilą zawarcia umowy o nadzór inwestorski. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych- sierpień 2017r.
 • Zakończenie robót budowlanych- 20.11.2017r. jednak nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru robót bez wad i usterek.
 
VI. Informacja na temat zakresu wykluczenia
 
Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą (załącznik nr 2 ).
 
 
VII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:
 1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,
 2. zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a mających istotny wpływ na realizację umowy,
 3. zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,
 4. w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego,
 5. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
VIII. Termin związania ofertą.
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.
 
IX. Opis przygotowania oferty.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
3. Całość oferty powinna być spięta (zszyta) w sposób trwały w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
 
Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową: cenę netto oraz brutto za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia złożoną na formularzu ofertowym( załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.(załącznik nr 2)
3. Referencje.
 
 
 
X. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:
 
Oferty należy składać w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek „Dotyczy: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów, gm. Otmuchów.” za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego : Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów; w nieprzekraczalnym terminie do 21.08.2017r. do godz.12.00 - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
XI. Osoba uprawniona do kontaktu:
Imię i nazwisko: Monika Kowalska
Stanowisko: Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Remontów, Inwestycji, Drogownictwa i Funduszy Zewnętrznych
 tel. 77 431 50 17 wew.47
e-mail :
 
XII. Informacje dodatkowe:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny.
Do wyżej wymienionego zaproszenia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Formalności dotyczące wyboru oferty oraz istotne dla stron postanowienia umowy:
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Załączniki:     
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
Załącznik nr 3- Wzór umowy
Załącznik nr 4-  Dokumentacja techniczna
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kowalska Monika
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kowalska Monika
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-11 13:27:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Banasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-11 13:53:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Banasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-08-11 13:53:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony