ˆ

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tyś. euro 2017 (od 1 marca 2017)

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie 1500 szt. smyczy promocyjnych dla projektu pn. „ Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava ” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Informacja ogłoszona dnia 2017-07-31 16:00:02 przez Artur Banasiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 31.07 2017 r.
 
 
 
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie 1500 szt. smyczy promocyjnych dla projektu pn. Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.
 
 1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Otmuchów
ul. Zamkowa 6
 1. Otmuchów
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakres prac będzie obejmował wykonanie 1500 szt. smycz z oznakowaniem o wymiarach 48x2,5 cm, materiał poliester, waga ok. 32 g, znakowanie sitodruk, odpinana sprzączka, na smyczach nadrukowane logotypy.
 
 
            3. Termin wykonania zamówienia:
- maksymalnie do dnia 29.08.2017 r. (wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego)
 
4. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji
w danym kryterium oceny ofert.
 
L.p.
Kryterium
Udział w procentach (waga)
1
Cena (C)
60%
2
Termin wykonania
40%
 
RAZEM
 1.  
 
 1. Kryterium cena:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania  - 60 pkt
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = Cmin/Ci  • Max  (C)
gdzie:
Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;
Ci
cena oferty "i";
Max (C)
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
 
 1. Kryterium termin wykonania:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania  – 40 pkt. 
a) Termin wykonania powyżej 10 dni od dnia podpisania umowy –0 pkt.
b) Termin wykonania do 10 dni od dnia podpisania umowy – 20 pkt
c) Termin wykonania do 7 dni od dnia podpisania umowy – 40 pkt
 
Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy komplet materiałów tj. wzór logotypów niezbędnych do przygotowania projektu smyczy oraz deklaruje akceptację projektu/lub wniesienie uwag w ciągu jednego dnia roboczego od momentu jego przekazania do akceptacji.
 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
 
5. Informacja na temat zakresu wykluczenia
 
Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
 
6. Warunki udziału w postępowaniu.
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,
 
2. Posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą (załącznik nr 2 ).
 
7. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:
 1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,
 2. zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a mających istotny wpływ na realizację umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,
 3. zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,
 4. w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego,
 5. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
 
8. Termin związania ofertą.
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.
 
9. Opis przygotowania oferty.
 
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
3. Całość oferty powinna być spięta (zszyta) w sposób trwały w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane.
 
Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę na formularzu ofertowym( załącznik nr 1)
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.(załącznik nr 2)
 
10. Miejsce, termin i sposób złożenia ofert:
 
Oferty należy składać w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek „Dotyczy: Wykonania 1500 szt. smyczy  dla projektu pn. „Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava” za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów; w nieprzekraczalnym terminie do 07.08.2017r. godz. 9.00 - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
XI. Osoba uprawniona do kontaktu:
Imię i nazwisko: Magdalena Urbańczyk
Stanowisko: Z-ca kierownika
 tel. 77 431 50 17 wew.46
e-mail :
 
 
11. Informacje dodatkowe:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny.
Do wyżej wymienionego zaproszenia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Formalności dotyczące wyboru oferty oraz istotne dla stron postanowienia umowy:
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Załączniki:          
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urbańczyk Magdalena
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urbańczyk Magdalena
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-07-31 15:57:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Banasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-07-31 16:00:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Banasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-31 16:00:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony