ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:03:40 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza VI (szósty) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0009 Jarnołtów obejmującej niezabudowaną działkę nr 240/6, przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Przedmiotowa nieruchomość jest sprzedawana zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis
17:02:03 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa ogłasza III (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w obrębie geodezyjnym 0004 , Grądy obejmującej niezabudowaną działkę nr 133/3 , klasoużytek grunty orne RIIIa, pastwiska trwałe Ps III, rowy W, zurbanizowane tereny niezabudowane Bp, przeznaczoną do użytkowania rolniczego. Działka nr 133/3 sprzedawana jest zgodnie z wypisem i wyrysem z operatu ewidencyjnego wydanymi przez Starostwo Powiatowe w Nysie. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-02-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:13:40 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Otmuchowa z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-02-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:40:05 Upublicznienie elementu informacja Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Sprzedaż i dostawa 27 szt. kuchenek mikrofalowych w ramach zadania „Wielkanocne Smaki Naszym Kulinarnym Dziedzictwem”. Bogusław Lis
12:15:50 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku handlowego (kiosk) na budynek użytkowy (świetlicę wiejską) oraz budowie szamba wybieralnego w ramach zadania: „Zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego (kiosk) na budynek użytkowy (świetlicę wiejską) oraz budowa szamba wybieralnego” w Piotrowicach Nyskich dofinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowy o dofinansowanie nr Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:51:13 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2018 roku. Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:31:10 Edycja elementu informacja Burmistrz Otmuchowa publikuje obwieszczenie Starosty Nyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 O, Biała Nyska - Kałków" Bogusław Lis
10:30:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Burmistrz Otmuchowa publikuje obwieszczenie Starosty Nyskiego w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 O, Biała Nyska - Kałków" Bogusław Lis
10:28:42 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Otmuchowa publikuje obwieszczenie Starosty Nyskiego w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 O, Biała Nyska - Kałków" Bogusław Lis

Zmiany z dnia: 2018-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:42:53 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Otmuchowie w ramach zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna Poddziałanie 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych nr umowy RPOP.05.03.02-16-0007/16-00 Bogusław Lis

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony