ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości Maciejowice na działce nr 121/351.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-01 10:06:08 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

  Otmuchów, dnia 30.11.2017r.   
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA OTMUCHOWA
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
           Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. z 2017r., poz.1257)  oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływaniu na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2017., poz. 1405)  -  Urząd Miejski w Otmuchowie - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego, zawiadamia że Burmistrz Otmuchowa  Decyzją nr MK. 6220.16.43.2013 z dnia 30.11.2017r. ponownie odmówił wnioskodawcy Panu Marianowi Cichewicz zam. Wójcice 2, określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia, polegającego na hodowli trzody chlewnej w liczbie do 79 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) w dwóch obiektach inwentarskich użytkowanych wcześniej jako obory dla bydła i zmianie sposobu użytkowania tych obiektów inwentarskich na cele hodowli trzody chlewnej w miejscowości  Maciejowice na działce nr 121/351.
           Zainteresowane strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym również z postanowieniem o odmowie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz negatywną   opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie (parter) -  pokój nr 5 (tel. 77 4315016 wew.35) w godzinach pracy Urzędu.
         Zawiadomienie ogłoszono publicznie  w dniu  01 grudnia 2017r.