ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 020 000,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu w 2017 roku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-11-30 14:34:55 przez Bogusław Lis

Załączniki