Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro. Dotyczy: wykonania 2 szt. tablic informacyjnych dla zadania „Ochrona różnorodności biologicznej Gminy Otmuchów na terenie Otmuchowsko – Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu” w ramach projektu pn.: Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 05.01: Ochrona różnorodności biologicznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-23 08:14:45 przez Bogusław Lis