Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2019

Szczegóły informacji

Obwieszczenie - Zawiadomienie o konieczności uzupełnienia przedłożonego do RDOŚ Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów”- planowanej do realizacji w kilku etapach budowy.

Informacja ogłoszona dnia 2019-08-12 14:10:28 przez Radosław Dunaj

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 08.08.2019r.
WK.6220.2.10.2019
Obwieszczenie - Zawiadomienie
              Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku   i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadamiam, że pismem z dnia 02 sierpnia  2019r. nr WOOŚ.4221.35.2019.MSe.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, wezwał Pana Marka Pfejfer - pełnomocnika Zakładów Przemysłu  Cukierniczego Otmuchów S.A., do uzupełnienia przedłożonego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na „Rozbudowie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.  ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów”- planowanej do realizacji w kilku etapach budowy.
             Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych  dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Zgodnie z art. 28 k.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Zgodnie z art. 41 K.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego; w razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma  skutek prawny.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w godz.:
- w poniedziałek od 800 do 1600 
- od wtorku do czwartku od 700 do 1500
             Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia na 14 sierpnia  2019 r.
 
Otrzymują:                                                                           
1)Wnioskodawca
2) Pozostałe strony postępowania
3). a/a
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.31
       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-12 14:09:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Radosław Dunaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-12 14:10:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Dunaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-12 14:12:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
390 raz(y)