Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2019

Szczegóły informacji

Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego w dniu 13 listopada 2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na „Uruchomieniu nowej linii do produkcji kruszyw foremnych w Zakładzie Przeróbczym”, zlokalizowanym na terenie działek nr 127/1 obręb Nadziejów, gmina Otmuchów oraz działkach nr 465/1, 612 oraz 468 obręb Koperniki, gmina Nysa, realizowanego przez inwestora: Kopalnię Kamienna Góra Sp. z o.o.

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-24 13:14:09 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 21.01.2019r.
MK.6220.5.9.2018
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081  z późniejszymi zmianami)
 
Burmistrz Otmuchowa podaje do publicznej wiadomości informację o :
przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 
dla postępowania wszczętego w dniu 13 listopada 2018r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, a polegającego na „Uruchomieniu nowej linii do produkcji kruszyw foremnych w Zakładzie Przeróbczym”, zlokalizowanym na terenie działek nr 127/1 obręb Nadziejów, gmina Otmuchów oraz działkach nr 465/1, 612 oraz 468 obręb Koperniki, gmina Nysa,  realizowanego przez inwestora: Kopalnię Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, reprezentowaną przez Członka Zarządu Pana Mariusza Hochel, zgodnie z wnioskiem z dnia 07 listopada 2018r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 13.11.2018r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Otmuchowa.  Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się  z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4220.285.2018.IM z dnia 11.12.2018r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w dniu 112.12.2018r.),  opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Nr NZ.4315.35.2018.HW z dnia 07.12.2018r. (wpływ do UM w dniu 11.12.2018r.), stwierdzających obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazujących zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu, w której wskazano brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągniecia celów środowiskowych.       
W dniach od  dnia 24 stycznia 2019r. do dnia 25 lutego 2019r. każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji  oraz  stanowiskami  innych organów,  składać uwagi
i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Otmuchowa. Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Ww. dokumenty znajdują się do wglądu w pokoju nr 5 (parter) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie,  w godzinach pracy urzędu  t. j od wtorku do piątku od 7 00 do 15 00, poniedziałek  od 8 00 do 1600.
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
  1. na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Otmuchowie,
  2. w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,
  3. w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
 
Otrzymują :
  1. Burmistrz Nysy,
  2. Sołtys Kopernik, gm. Nysa,
  3. Sołtys Nadziejowa, gm. Otmuchów, 
  4. A/a.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.35
       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
J. Mazek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-24 13:14:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-24 13:14:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-24 13:14:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
419 raz(y)