ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa o wydaniu decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie drogi dojazdowej wraz z urządzeniami podziemnymi, tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, kablowa energetyczna i gazowa dla obsługi ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 696/2, 697/2.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-11-23 16:27:00 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Otmuchów, dnia 21 listopada 2017r.
MK.6733.23.2017
 
 
Obwieszczenie Burmistrza Otmuchowa
o wydaniu decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073)
zawiadamiam,
 
że na wniosek Bogusława Lis, zam. ul. Krakowska 23, 48-385 Otmuchów, w dniu 21 listopada 2017r. wydana została decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie drogi dojazdowej wraz z urządzeniami podziemnymi, tj. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, kablowa energetyczna i gazowa dla obsługi ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Otmuchowie na działkach nr 696/2, 697/2.
Od decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji ww. celu publicznego stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie czternastu dni od daty ogłoszenia o jej wydaniu.
         Odwołanie od decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)).
« powrót do poprzedniej strony