ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa Nr 155/2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) projektu Rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-11-17 07:36:27 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa Nr 155/2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) projektu Rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 
Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr  155/2017 z dnia 18 października 2017r. w sprawie:
 
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2016r.  poz. 239 z późn. zm.)  projektu  Rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 
Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U.  z 2016r.  poz. 239 z późn. zm.) uchwała Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XL/319//2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i niektórymi innymi podmiotami.
 
Czas trwania konsultacji:
- od dnia  23  października 2017r.  do dnia 30 października 2017r.
 
Forma przeprowadzenia konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r.  poz.  239 z późn. zm.).
 
Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- zamieszczenie na stronie internetowej  Gminy Otmuchów informacji o konsultacjach Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
- zamieszczenie informacji o konsultacjach  Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 , 48-385 Otmuchów.
 
Wynik konsultacji:
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r.    poz. 239 z późn. zm.) nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu Programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,w sprawie przyjęcia programu współpracy.
 
 
« powrót do poprzedniej strony