ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XV/104/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-02-22 21:06:02 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XV/104/2008
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 12 marca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otmuchów
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się Statut Gminy Otmuchów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.
§ 3
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie:
  1. Nr XXIV/202/96 z dnia 25 października 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Otmuchów.
  2. Nr XXXIX/330/98 z dnia 31 marca 1998r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
  3. Nr I/4/1998 z dnia 30 października 1998 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
  4. Nr II/19/1998 z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
  5. Nr V/55/1999 z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
  6. Nr XII/110/1999 z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
  7. Nr XIV/130/1999 z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
  8. Nr XXXIII/267/2001 z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Otmuchów.
  9. Nr V/38/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Otmuchów.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty ogłoszenia.
 
 
« powrót do poprzedniej strony