ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2021

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

O B W I E S Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi niepublicznej relacji Ratnowice – Jasienica Górna; tj. przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach: Ratnowice – Jasienica Górna", usytuowanej na obszarze miejscowości Ratnowice, Jasienica Górna, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, działki o nr ewid. : 157 (obręb: Ratnowice), 436, 390, 368 (Obręb: Jasienica Górna) - stanowiące pas drogi gminnej oraz dz.nr 367/2 (Obręb: Jasienica Górna ) – stanowiąca pas drogi SP, w użyczeniu.

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-16 12:16:31 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 15.02.2021 r.
WK.6220.2.1.2021
 
O B W I E S Z E N I E
o wszczęciu postępowania 
 
          Działając na podstawie  art. 61 § 1, 4 oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283)
zawiadamia
 
że na wniosek Firmy: ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA S.C.  SEBASTIAN CELARY   ZBIGNIEW REGUŁA, ul. Żwirki i Wigury 1/2, 48-300 Nysa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Regułę  - działającego w imieniu Gminy Otmuchów, zgodnie z pełnomocnictwem z dnia 26.01.2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi niepublicznej relacji Ratnowice – Jasienica Górna; tj. przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach: Ratnowice – Jasienica Górna", usytuowanej na obszarze miejscowości Ratnowice, Jasienica Górna, gmina Otmuchów, powiat nyski, województwo opolskie, działki o nr ewid. : 157 (obręb: Ratnowice), 436, 390, 368 (Obręb: Jasienica Górna)  - stanowiące pas drogi gminnej  oraz dz.nr 367/2 (Obręb: Jasienica Górna ) – stanowiąca pas drogi SP, w użyczeniu.
         Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie  oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu - Zarząd Zlewni WP w Nysie  o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), wszystkie strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić  organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1  doręczenie pisma  pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Jednocześnie informuję, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie, a do niniejszego obwieszczenia zostanie dołączona  Karta Informacyjnej Przedsięwzięcia i załączniki.
 
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą składać uwagi i wnioski dot. przedsięwzięcia na adres e-mail:   .
 
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
 
Otrzymują:
  1. ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA S.C.  SEBASTIAN CELARY   ZBIGNIEW REGUŁA, ul. Żwirki i Wigury 1/2, 48-300 Nysa
  2. Strony postępowania w trybie art. 49 ustawy Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  3. a/a.
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek
tel. 77 431 5016 wew.331

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-16 12:16:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-16 12:16:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17 18:35:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony