ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia Publiczne poniżej 30 tyś. euro 2020

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot.: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – w ramach zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach- remont pomieszczenia przygotowalni posiłków opartej na „cateringu” wraz możliwością odgrzewania posiłków wraz z sanitariatami i budową chodnika dla niepełnosprawnych”

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-26 09:07:23 przez Artur Banasiak

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 24.06.2020 r. 
 
WS.042.6.2.2020
 
Zaproszenie do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro
 
dot.: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – w ramach zadania pn.
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach- remont pomieszczenia przygotowalni posiłków opartej na „cateringu” wraz możliwością odgrzewania posiłków wraz z sanitariatami i budową chodnika dla niepełnosprawnych”
 
Zapraszam do złożenia oferty na sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych  dot. zadania: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach- remont pomieszczenia przygotowalni posiłków opartej na „cateringu” wraz możliwością odgrzewania posiłków wraz z sanitariatami i budową chodnika dla niepełnosprawnych”
 
 
 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.                 
       Gmina Otmuchów
       ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów    tel. (77) 4315017,   tel./fax (77) 4315016
 
 1. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro.
 
 1. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.
 
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 
 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania,
 (Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
 
 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
 
(Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
 
 1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
 2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełnią warunku udziału w postępowaniu.
 1.  Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych  w ramach zadania : „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach- remont pomieszczenia przygotowalni posiłków opartej na „cateringu” wraz możliwością odgrzewania posiłków wraz z sanitariatami i budową chodnika dla niepełnosprawnych.”
 
 
Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego:
 1. Dokumentację projektową, która stanowi dokładny zakres prac przedmiotu zamówienia
 2. Decyzję Starosty Nyskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę nr 666/19z dnia 16 lipca 2019 r.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 4 – dokumentacja techniczna
 
 1. Termin realizacji zadania:
Termin zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę – 30.10.2020 r.
Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego – do momentu podpisania protokołu odbioru robót budowlanych bez wad i usterek.
 1. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji w danym kryterium oceny ofert
L.p.
Kryterium
Udział w procentach (waga)
1
Cena (C)
60%
2
Doświadczenie Wykonawcy
40%
 
RAZEM
100 %
 
 1. Kryterium cena
Maksymalna liczba punktów do uzyskania  - 60 pkt
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =    • Max  (C)
gdzie:
Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci
cena oferty "i";
Max (C)
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
 
 1. Kryterium Doświadczenie Wykonawcy: liczba referencji potwierdzająca sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej  - 40 pkt.
Doświadczenie Wykonawcy – 40 pkt.
 1. Wykonawca nie przedłożył żadnych referencji – 0 pkt. 
b)   Wykonawca przedłożył jedną referencję – 20 pkt.
c)   Wykonawca przedłożył dwie i więcej referencji – 40 pkt.
 
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
 
 1.  Termin związania ofertą.
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.
 
 1. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek: Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych  dla zadania: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach- remont pomieszczenia przygotowalni posiłków opartej na „cateringu” wraz możliwością odgrzewania posiłków wraz                       z sanitariatami i budową chodnika dla niepełnosprawnych”
w terminie do dnia  03.07.2020 r. do godz. 1200 w pokoju nr 11 (Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie).
Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.
 1.  Rozstrzygnięcie postępowania
Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców.
 
 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia
 
Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki:     
Załącznik nr 1 -   Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 -   Oświadczenie
Załącznik nr 3-    Wzór umowy
Załącznik nr 4-    Dokumentacja techniczna
 
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w pok. nr 15 lub pod nr tel. 077 431 50 17 wew.346
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piskorowska Jolanta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-26 08:57:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Artur Banasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-26 09:07:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Artur Banasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26 09:07:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony