ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o : przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego na wniosek Zakładu Przemysłu Cukierniczego S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów, w imieniu których występuje pełnomocnik Pan Marek Pfeifer (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w dniu 25.07.2018r.), z dnia 29.01.2019r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 08.02.2019 r.), uzupełniony w dniu 15.02.2019r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na „Rozbudowie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów”- planowanej do realizacji w kilku etapach budowy.

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-07 13:32:08 przez Bogusław Lis

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otmuchów, dnia 26.04.2019 r.
WK.6220.2.6.2018                             
 
O B W I E S Z C Z E N I E
             Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081  z późniejszymi zmianami) -  
Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o :
 
przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
dla postępowania wszczętego na wniosek Zakładu Przemysłu Cukierniczego S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów, w imieniu których występuje pełnomocnik Pan Marek Pfeifer (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w dniu 25.07.2018r.), z dnia 29.01.2019r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 08.02.2019 r.), uzupełniony w dniu 15.02.2019r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na  środowisko, a polegającego na „Rozbudowie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.  ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów”- planowanej do realizacji w kilku etapach budowy.   
            Organem właściwym do wydania decyzji w prowadzonym postępowaniu jest Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów.  Organem właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
           Informuję, iż istnieje możliwość zapoznania się  z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.50.2019.MSe z dnia 28.02.2019r. (wpływ do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie w dniu 28.02.2019r.), opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, nr NZ.4315.7.2019.HW z dnia 04.03.2019r. (wpływ do UMiG w dniu 06.03.2019r.), stwierdzających obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazujących zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu nr WR.RZŚ.435.159.2019.NR z dnia 05.04.2019r. (wpływ do UMiG w Otmuchowie w dniu 08.04.2019r.), w której wskazano brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych.      
         W dniach od  dnia 7 maja 2019r. do dnia 8 czerwca 2019r. każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. wnioskiem o wydanie decyzji,  wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji  oraz  stanowiskami  innych organów,  składać uwagi i wnioski.  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .                
          Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów. Uwagi lub wnioski wniesione po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Ww. dokumenty znajdują się do wglądu w pokoju nr 5 (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie,  w godzinach pracy urzędu  t. j od wtorku do piątku od 7 00 do 15 00, poniedziałek  od 8 00 do 1600.
    Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
1)      na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Miasta i Gminy w Otmuchowie,
2)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6,
3)      w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
 
 
Otrzymują :
  1.       Zakład Przemysłu Cukierniczego S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.35
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
Otmuchów, dnia 10.05.2019r.   
WK.6220.5.14.2018
  OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY OTMUCHÓW
         Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 799)
zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożenia wyjaśnień i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w sprawie wniosku inwestora: Kopalni Kamienna Góra Sp. z o.o. Micigózd ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów, reprezentowanej przez Członka Zarządu Pana Mariusza Hochel, z dnia 07.11.2018r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu nowej linii do produkcji kruszyw foremnych w Zakładzie Przeróbczym”, zlokalizowanego na terenie działek nr 127/1 obręb Nadziejów, gmina Otmuchów oraz działkach nr 465/1 i nr  612 oraz działka nr 468 obręb Koperniki, gmina Nysa.
          W ramach postępowania administracyjnego w sprawie jak wyżej uzyskano postanowienie i opinię od organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, postanowienie nr WOOŚ.4221.10.201.ES.2. z dnia 16.04.2019r. oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanita4rnego w Nysie - nr NZ.4315.5.2019.HW z dnia  10.05.2019r., uzgadniające warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia.
W związku z tym informuję, że:
1/ dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Otmuchowie  w  Wydziale Zarzadzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środowiska i Rolnictwa o (pok. nr 5) w godzinach 8.00 - 15.00;
2/ w terminie 14-tu  dni (licząc od dnia podania do publicznej wiadomości) strony i zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami oraz wnieść uwagi i wnioski dot. stanowiska w sprawie jak wyżej, do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów.
 
Otrzymują :
  1.        Burmistrz Nysy,
  2.        Sołtys Kopernik, gm. Nysa,
  3.        Sołtys Nadziejowa, gm. Otmuchów, 
  4.        A/a.
 
Sprawę prowadzi:
Janina Mazek 
tel. 77 431 5016 wew.35          
Pobierz dane XML Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o : przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego na wniosek Zakładu Przemysłu Cukierniczego S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów, w imieniu których występuje pełnomocnik Pan Marek Pfeifer (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w dniu 25.07.2018r.), z dnia 29.01.2019r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 08.02.2019 r.), uzupełniony w dniu 15.02.2019r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na „Rozbudowie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów”- planowanej do realizacji w kilku etapach budowy. Drukuj informację Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów podaje do publicznej wiadomości informację o : przystąpieniu do przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla postępowania wszczętego na wniosek Zakładu Przemysłu Cukierniczego S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów, w imieniu których występuje pełnomocnik Pan Marek Pfeifer (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem w dniu 25.07.2018r.), z dnia 29.01.2019r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w dniu 08.02.2019 r.), uzupełniony w dniu 15.02.2019r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na „Rozbudowie Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. ul. Nyska 21, 48-385 Otmuchów”- planowanej do realizacji w kilku etapach budowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Otmuchowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
J. Mazek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-07 13:32:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bogusław Lis
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-07 13:32:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bogusław Lis
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-28 10:12:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony