ˆ

Ogłoszenia Burmistrza 2019

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2019 roku.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-13 07:41:00 przez Bogusław Lis

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019
Burmistrza  Otmuchowa 
z  dnia 12 lutego 2019 roku
 
w  sprawie  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019  roku  zadań  pożytku publicznego, objętych ogłoszeniami Burmistrza Otmuchowa z dnia 03 stycznia 2019 roku.
 
       Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zam. ), art.15 ust.2 j  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r.,  poz. 450 z poźn. zm. ) oraz art.151 ustawy  z  dnia  27 sierpnia 2009 r. o  finansach  publicznych (tj. Dz.U.  z 2017r., poz. 2077 z  późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Postanawiam rozstrzygnąć ogłoszone w dniu 03 stycznia 2019r. konkursy ofert na realizację w okresie od 1.03.2019r. do 31.12.2019r. zadań pożytku publicznego na terenie Gminy  Otmuchów w sposób następujący :
 
Realizację zadania Nr 1 z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - opieka nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi  na terenie  Gminy Otmuchów w 2019r.,  w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii, jako działalności pożytku publicznego powierzam Caritasowi Diecezji Opolskiej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5a w Opolu, przeznaczając na ten cel 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
                                                          
Realizację zadania Nr 2 z zakresu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej - prowadzenie gabinetów rehabilitacyjnych na terenie Gminy Otmuchów w 2019r. w ramach  profilaktyki  rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności  pożytku publicznego powierzam Caritasowi Diecezji Opolskiej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5a w  Opolu, przeznaczając na ten cel 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwadzieścia złotych ).                                                     
 
Realizację zadania Nr 3 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sportu na terenie wiejskim Gminy Otmuchów w 2019r. w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii powierzam Gminnemu  Zrzeszeniu „LZS” w Otmuchowie z siedzibą przy ul. Zamkowej 6 w Otmuchowie,   przeznaczając na ten cel  162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
 
Realizację zadania Nr 4  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sportu   na terenie Otmuchowa w 2019r. w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego powierzam Międzyzakładowemu  Klubowi  Sportowemu  „Czarni” w Otmuchowie  z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Otmuchowie, przeznaczając na ten cel  63.000,00 zł  ( słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).
 
Realizację zadania Nr 5 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sporty  wodne na terenie Gminy Otmuchów w 2019r. w ramach  profilaktyki  rozwiązywania problemów alkoholowych  i  przeciwdziałania  narkomanii,   jako  działalności  pożytku  publicznego powierzam Jacht Klubowi „OPTY” z siedzibą przy ul. Plażowej 1 w Otmuchowie, przeznaczając na ten cel  6.000,00 zł  (słownie: sześć tysięcy  złotych).
 
Realizację zadania Nr 6 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sportu szkolnego piłka koszykowa na terenie Gminy Otmuchów w 2019r. w ramach  profilaktyki  rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jako działalności  pożytku publicznego powierzam Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu  w  Otmuchowie  z  siedzibą przy ul. Jagiełły 26/7  w  Otmuchowie,  przeznaczając na ten  cel  19.000,00 zł  (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
 
Realizację zadania Nr 7 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sportu szkolnego w dyscyplinie piłka ręczna na terenie Gminy Otmuchów w 2019r. w ramach  profilaktyki rozwiązywania  problemów alkoholowych i  przeciwdziałania  narkomanii jako  działalności pożytku publicznego powierzam Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu  „Spartakus” Otmuchów z siedzibą przy ul. Krakowskiej 38 Otmuchowie,  przeznaczając  na ten cel 15.000,00 zł  (słownie:  piętnaście tysięcy  złotych).
                                                          
Realizację zadania Nr 8 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   organizowanie szkolnych imprez i zawodów sportowych na terenie Gminy Otmuchów w 2019r. w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i  przeciwdziałania narkomanii, jako działalności pożytku publicznego powierzam Otmuchowskiemu  Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej z siedzibą przy ul.  Krakowskiej  38 w Otmuchowie,  przeznaczając na ten cel 6.000,00 zł  (słownie: sześć tysięcy złotych).
 
Realizację zadania Nr 9 w zakresie pomocy społecznej - pomoc rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej w Gminie Otmuchów w 2019r. w ramach profilaktyki,  rozwiązywania  problemów  alkoholowych i przeciwdziałania  narkomanii  jako działalności   pożytku publicznego powierzam Kołu Otmuchowskiemu Towarzystwa Pomocy  im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Jasienicy Górnej 3, przeznaczając na ten cel 8.000,00zł  (słownie:  osiem  tysięcy złotych).
 
Realizację zadania Nr 10 w zakresie turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Otmuchów w 2019r. w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii jako działalności pożytku  publicznego powierzam Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5 w Otmuchowie przeznaczając na ten cel 5.000,00 zł  (słownie:  cztery tysiące  pięćset złotych).
 
§ 2
 Wykonanie  Zarządzenia  powierzam :
  1. w zakresie nadzoru nad realizacją zadań rzeczowych określonych w ofertach - Kierownikowi Wydziału Organizacyjnemu UM w Otmuchowie,
  2. w zakresie nadzoru finansowego nad wykorzystaniem przyznanej dotacji -  Skarbnikowi  Miasta.
§ 3
Wyniki konkursu zostają opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie http://bip.otmuchow.pl oraz tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Otmuchowie
§ 4
Zarządzenie  wchodzi  w życie  z  dniem  podpisania.
 
                                                                                                                                                                               BURMISTRZ
                                                                                                                                                                        mgr  inż. Jan Woźniak
« powrót do poprzedniej strony